امروز : شنبه 3 آبان 1399

همانطور که استحضار دارند ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم در سال1380 با اهداف زير به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و از سال 1381 اجرايي گرديد.
       نکته قابل توجه و هدفمند اين ماده قانوني اين بود که برگ تشخيص بر اساس گزارش مالياتي تهيه شده توسط سازمان...