امروز : دوشنبه 10 آذر 1399

 با اشاره به گفتگوی حضرتعالی با جراید و بویژه این جمله که ،" امروز حسابداران رسمی کشور با ایفای نقش کلیدی در اقتصاد کشور مانعی در برابر فرارهای مالیاتی محسوب می شوند و در شفاف سازی حسابها نقش مهمی دارند"...