امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

پیرو نامه شماره 2911-95 مورخه 95/01/22 و تشکر از بیانات ارزشمند آنجناب در گفتگوی ویژه خبری95/03/25، نظر حضرتعالی را به موارد زیر معطوف میدارد:
1-استحضار دارند بانکها در وضعیت خطرناکی قرار گرفته اند و اگر تمهیدات مناسب اندیشیده نشود و اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار نگیرد، بروز بحران از...