امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

       همانگونه که استحضار دارند و در مکاتبات قبلی نیز اشاره شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 ق.م.م از سه عضو شامل یکنفر نماینده سازمان مالیاتی، یکنفر قاضی شاغل یا بازنشسته و یکنفر نماینده از طرف مراجع ذیربط و از جمله اتاق بازرگانی به انتخاب مؤدی...