امروز : سه شنبه 11 آذر 1399

       نظر حضرتعالی را بموارد زیر معطوف میدارد :
1-    در حال حاضر یقیناً یکی از عمده ترین مشکلات اقتصادی کشور بانکها هستند که متأسفانه نه تنها قادر به حل مشکلات مالی بنگاههای اقتصادی کشور آنطور که مسئولیت دارند و قانون مقرر کرده نمی باشند، بلکه با فاصله...