حضور ارزشمند جنابعالی در دولت یازدهم با عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور ،از آنجهت مغتنم شمرده شد و انتظارات بحقٌی را رقم زد که با پشتوانه علمی و تجربی گران سنگ خود و اشراف کامل به امورات اقتصادی کشور، گره بسیاری از مشکلات  اساسی را خواهید گشود.
       حضرتعالی بخوبی واقف هستید که فقدان استراتژی توسعه اقتصادی اگر نگوئیم مهمترین، یقینا یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور است، و بدین سبب در مقاطعی هم برای رفع آن اقدام فرمودید اما متأسفانه قبل از اینکه نتایج لازم حاصل شود از دستور کار خارج گردید و هم اینک که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه شده است، ضرورت این امر بیش از هر زمان دیگر خود را ظاهر ساخته و امید این است که مسئولین محترم به تنظیم و تدوین و تصویب آن در مراجع ذیربط که البته زمان زیادی نیز لازم دارد، اهتمام ورزند.
       ناگفته پیداست چنانچه به این موضوع توجه لازم نشود اقتصاد کشور از دایره آزمون و خطاهای متوالی خارج نمیگردد و به ثبات نمی رسد و نتیجه آن جز روزمرگی و بعضا اتلاف منابع نخواهد بود .
       اگر کشور دارای استراتژی توسعه بود یقینا بخشی از منابع عظیم سالهای وفور درآمدهای نفتی، از تاراج و تعرض بی برنامگی مصون میماند و با وضعیت نابسامان فعلی مواجه نمیشد.
       بیان این گونه مطالب در محضر حضرتعالی اگر چه مصداق زیره به کرمان بردن است، لکن مشاهده وضعیت موجود و عدم تحقق اهداف مبارکی که سرلوحه انتظارات و حتی اسناد بالا دستی و سند چشم انداز قرار دارد، اقتضا میکند یادآوری لازم بعمل آید، مبادا وسعت گرفتاریهای جاری فرصتهای ارزشمند را از حیز انتفاع خارج کند.
       اینجانب درخواست مشابهی را نیز تحت شماره 1617 – مورخه 20/8/92 کانون انجمنهای صنایع غذائی تقدیم نموده ام و امید آنکه مورد توجه و عنایت قرار گیرد و حضرتعالی نیز فرصت را مغتنم شمرده و تا در این مسند معتبر قرار دارید، مسئولیت عظیم خود را ایفا نمائید. الفرص تمرٌ مرٌالسحاب ، فانتهزوا فرص الخیر. حضرت علی علیه السلام. فرصتها چون ابر در گذرند، فرصتهای نیکو را دریابید.